Salgs- og leveringsbetingelser

Herunder finder du nicolaisen IT’s gældende salgs- og leveringsbetingelser.

nicolaisen.dk er ejet og drevet af nicolaisen IT v/Brian Nicolaisen – i det følgende blot benævnt nicolaisen IT.
Alle oplyste priser på hjemmesiden er excl. moms med mindre andet er angivet.

1. Anvendelsesområde
1.1 Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem kunden og nicolaisen IT. En konkret afvigelse er kun gyldig med skriftlig accept af nicolaisen IT.

2. Aftalers indgåelse
2.1 Aftaler om levering af ydelser, det være sig udvikling, design, programmering, cms-systemer, hosting, support, serviceaftaler eller andre ydelser og grafiske elementer indgås altid på baggrund af et forudgående tilbud som er godkendt af kunden. Aftaler med nicolaisen IT indgås på dansk.

2.2 Arbejde, som bliver udført udover det i tilbuddet anførte, vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og aldrig uden kundens skriftlige accept.

3. Kundens forpligtelser
3.1 Alt materiale (tekster, billeder og andre grafiske elementer) skal leveres i elektronisk form, med mindre andet er aftalt. Alt billed- og tekstmateriale som skal fremgå af kundens website, skal således leveres af kunden.

3.2 nicolaisen IT kan bidrage med tekstforfatning, billedredigering samt fotografering og videooptagelse med drone. Såfremt andet ikke er aftalt faktureres dette særskilt.

3.3 Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til nicolaisen IT.

4. nicolaisen IT’s forpligtelser
4.1 nicolaisen IT’s forpligtelser består i at levere den af kunden bestilte løsning eller ydelse til den aftalte pris og at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser.

4.2 nicolaisen IT har ikke ansvar for internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

5. Ejendomsret
5.1 Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. grafiske elementer og internetløsninger tilhører nicolaisen IT med mindre andet aftales. Brugsretten tilfalder kunden ved overdragelse af den færdige løsning.

5.2 De af nicolaisen IT leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden nicolaisen IT’s skriftlige accept.

6. Link
6.1 Ved bekræftelse af en aftale mellem kunden og nicolaisen IT giver kunden samtidig nicolaisen IT lov til at tilføje en af følgende tekster i bunden eller andet passende sted på kundens hjemmeside:
Designet af: nicolaisen IT
Leveret af: nicolaisen IT
Leveret af: nicolaisen IT | Din lokale IT-partner

7. Betaling
7.1 Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder standard betalingsbetingelsen 8 dage netto.

7.2 Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom renter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rykkergebyr på DKK 125,00 pr. rykkernota. nicolaisen IT forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso (Herunder registrering i RKI).

7.3 Derudover er nicolaisen IT berettiget til at hæve aftalen samt lukke for adgangen til løsningen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

7.4 Krav fra kundens side mod nicolaisen IT berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

7.5 Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

8. Serviceaftalens vilkår
8.1 Service- og hostingaftaler betales altid forud. Service- og hostingaftaler købes altid gældende 1/1 år. Service- og hostingaftaler fornyes automatisk med samme længde som aftalens foregående periode.

8.2 Ønsker kunden at opsige sin aftale skal dette gøres inden udløbet af den indeværende periode og allersenest den 14. i måneden inden udløb.

9. Overlevering
9.1 Al overlevering foregår elektronisk i form af PDF-filer medmindre andet er aftalt.

9.2 Ved levering af webløsninger som skal leveres hos kundens egen hostingleverandør overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til nicolaisen IT i den periode udviklingen foregår. For hosting- og webløsninger leveret og hostet af nicolaisen IT overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til kunden efter kundens accept af løsningen. Såfremt kunden vælger at inkludere en serviceaftale bevarer nicolaisen IT adgang til sitet i form af særskilt adgangskode.

10. Ansvar/ansvarsbegrænsning
10.1 Kundens anvendelse af den udviklede løsning med tilhørende elementer sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.

10.2 nicolaisen IT påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed osv. af de informationer, som kunden afgiver til/modtager fra internettet.

10.3 Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at nicolaisen IT bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er kunden forpligtet til at friholde nicolaisen IT for disse.

10.4 nicolaisen IT påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for nicolaisen IT’s kontrol, det være sig afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser og/eller manglende etablering. Denne ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold til sædvanlig force majeure.

10.5 nicolaisen IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundens drifts-, avance- og/eller andre indirekte tab.

10.6 nicolaisen IT er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, som befinder sig på kundens eller andres servere.

10.7 nicolaisen IT benytter sig af eksterne hostingservices og er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud eller ustabilitet hos disse. nicolaisen IT vil dog ved nedetid overstigende 24 timer, tilbyde at overflytte kundens site til en anden hostingservice, såfremt kunden har tilkøbt backup hos nicolaisen IT (tilkøbes i form af service-aftale eller anden særskilt aftale). nicolaisen IT anbefaler altid at kunden med jævne mellemrum sørger for at tage en ekstra lokal backup af sit website og data.

10.8 Såfremt nicolaisen IT skulle blive gjort erstatningspligtig, kan denne maksimalt udgøre et beløb forholdsmæssigt svarende til det, kunden betalte for den leverede ydelse.

11. Opsigelse og anden ophør
11.1 I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er nicolaisen IT berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

Som væsentlig misligholdelse kan f.eks. nævnes:
• kundens manglende betaling
• lovstridige handlinger fra kundens side
• kundens uretmæssige brug af nicolaisen IT’s rettigheder
• at kunden tages under konkursbehandling
• at kunden anmelder betalingsstandsning

12. Værneting
12.1 Kunden erklærer sig bekendt med nicolaisen IT’s generelle salgs- og leveringsbetingelser. Handel hos nicolaisen IT kan således kun finde sted, såfremt du er indforstået med salgs- og leveringsbetingelserne. Enhver tvist vedrørende disse forretningsbetingelser skal afgøres endeligt ved de almindelige domstole.

13. Ændring af betingelser
13.1 nicolaisen IT’s forretningsbetingelser kan af nicolaisen IT ændres med et varsel på 30 dage.