SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Herunder finder du nicolaisen IT’s gældende salgs- og leveringsbetingelser.
Se i øvrigt også nicolaisen IT’s privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

nicolaisen.dk er ejet og drevet af nicolaisen IT v/Brian Nicolaisen – i det følgende blot benævnt nicolaisen IT. Alle oplyste priser på hjemmesiden er inkl. 25% moms med mindre andet er angivet.

1. Anvendelsesområde
1.1 Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem kunden og nicolaisen IT. En konkret afvigelse er kun gyldig med skriftlig accept af nicolaisen IT. Betingelserne finder også anvendelse for køb af varer og tjenester i IT-shoppen som er tilgængelig på www.nicolaisen.dk.

2. Aftalers indgåelse
2.1 Aftaler om levering af service- og konsulentydelser, det være sig udvikling, design, programmering, cms-systemer, hosting, support, serviceaftaler eller andre ydelser og grafiske elementer indgås altid på baggrund af et forudgående mundtligt eller skriftligt tilbud som er godkendt af kunden, eller på baggrund af et fuldendt køb i IT-shoppen. Aftaler med nicolaisen IT indgås på dansk.

2.2 Arbejde, som bliver udført udover det i tilbuddet anførte, vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og aldrig uden kundens accept.

3. Kundens forpligtelser
3.1 Alt materiale (tekster, billeder og andre grafiske elementer) skal leveres i elektronisk form, med mindre andet er aftalt. Alt billed- og tekstmateriale som skal fremgå af kundens website, skal således leveres af kunden.

3.2 nicolaisen IT kan bidrage med tekstforfatning, billedredigering samt fotografering og videooptagelse med DSLR kamera, GoPro og drone. Såfremt andet ikke er aftalt faktureres dette særskilt til gældende timepriser.

3.3 Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til nicolaisen IT.

3.4 Kunden er forpligtet til at læse og acceptere disse salgs- og leveringsbetingelserne, samt nicolaisen IT’s privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

4. nicolaisen IT’s forpligtelser
4.1 nicolaisen IT’s forpligtelser består i at levere den af kunden bestilte løsning eller ydelse til den aftalte pris og at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser.

4.2 nicolaisen IT har ikke ansvar for internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

5. Ejendomsret
5.1 Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. grafiske elementer og internetløsninger tilhører nicolaisen IT med mindre andet aftales. Brugsretten tilfalder kunden ved overdragelse af den færdige løsning.

5.2 De af nicolaisen IT leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden nicolaisen IT’s skriftlige accept.

5.3 For salg af fysiske varer i IT-shoppen overgår ejendomsretten til kunden når kunden modtager ordren.

6. Link
6.1 Med mindre andet aftales, gives der ved bekræftelse af en aftale mellem kunden og nicolaisen IT på levering af webdesign,  nicolaisen IT lov til at tilføje én af følgende tekster i bunden eller andet passende sted på kundens hjemmeside:

• Designet af: nicolaisen IT
• Leveret af: nicolaisen IT
• Leveret af: nicolaisen IT | Din lokale IT-partner

6.2 Kunden kan mod betaling af en aftalt engangsydelse undgå placering af én af teksterne nævnt i pkt. 6.1.

7. Betaling
7.1 Betaling af service- og konsulentydelser
7.1.1 Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder standard timepris og betalingsbetingelsen 8 dage netto. Timeprisen er kr. 800,- + moms (kr. 1.000,- inkl. moms). For kørsel til opgaver takseres halv timepris/time. Ved faste aftaler om konsulentydelser kan der ydes en rabat på op til 20% afhængig af opgavens type og aftalens omfang.

7.1.2 Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom renter fra forfaldsdagen, fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rykkergebyr på DKK 125,00 pr. rykkernota. nicolaisen IT forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso (herunder registrering i RKI).

7.1.3 Derudover er nicolaisen IT berettiget til at hæve aftalen samt lukke for adgangen til løsningen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

7.1.4 Krav fra kundens side mod nicolaisen IT berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

7.1.5 Fakturaer fremsendes ukrypteret via e-mail vedhæftet som PDF fil, medmindre andet er aftalt.

7.2 Betaling af varer og tjenester i webshoppen
7.2.1 nicolaisen IT modtager betaling via bankoverførsel og med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Ved kortbetaling vil beløbet først blive trukket på kundens konto, når varen afsendes eller ligger klar til afhentning.

7.2.2 nicolaisen IT bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokollen. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer, og at nicolaisen IT ikke opbevarer dine kortoplysninger.

8. Serviceaftalens vilkår
8.1 Service- og hostingaftaler betales altid forud. Service- og hostingaftaler købes altid gældende 1/1 år. Service- og hostingaftaler fornyes automatisk med samme længde som aftalens foregående periode.

8.2 Ønsker kunden at opsige sin aftale skal dette gøres inden udløbet af den indeværende periode og allersenest den 14. i måneden inden udløb.

9. Levering
9.1 Al overlevering foregår elektronisk i form af PDF-filer medmindre andet er aftalt.

9.2 Ved levering af webløsninger som skal leveres hos kundens egen hostingleverandør overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til nicolaisen IT i den periode udviklingen foregår. For hosting- og webløsninger leveret og hostet af nicolaisen IT overdrages adgangskoder og hermed brugsretten af sitet til kunden efter kundens accept af løsningen. Såfremt kunden vælger at inkludere en serviceaftale bevarer nicolaisen IT adgang til sitet i form af særskilt adgangskode.

9.3 For køb i IT-shoppen tilstræbes det at varer afsendes så hurtigt som muligt efter købet. For produkter som specialfremstilles kan der forekomme forlænget leveringstid.

10. Ansvar/ansvarsbegrænsning
10.1 Kundens anvendelse af den udviklede løsning med tilhørende elementer sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.

10.2 nicolaisen IT påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed osv. af de informationer, som kunden afgiver til/modtager fra internettet.

10.3 Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at nicolaisen IT bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er kunden forpligtet til at friholde nicolaisen IT for disse.

10.4 nicolaisen IT påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for nicolaisen IT’s kontrol, det være sig afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser og/eller manglende etablering. Denne ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold til sædvanlig force majeure.

10.5 nicolaisen IT er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundens drifts-, avance- og/eller andre indirekte tab.

10.6 nicolaisen IT er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens systemer, herunder data, som befinder sig på kundens eller andres servere.

10.7 nicolaisen IT benytter sig af eksterne hostingservices og er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud eller ustabilitet hos disse. nicolaisen IT vil dog ved nedetid overstigende 24 timer, tilbyde at overflytte kundens site til en anden hostingservice, såfremt kunden har tilkøbt backup hos nicolaisen IT (tilkøbes i form af service-aftale eller anden særskilt aftale). nicolaisen IT anbefaler altid at kunden med jævne mellemrum sørger for at tage en ekstra lokal backup af sit website og eventuelle data.

10.8 Såfremt nicolaisen IT skulle blive gjort erstatningspligtig, kan denne maksimalt udgøre et beløb forholdsmæssigt svarende til det, kunden betalte for den leverede ydelse.

11. Opsigelse, reklamationsret og anden ophør
11.1 I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er nicolaisen IT berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse kan f.eks. nævnes:

• kundens manglende betaling
• lovstridige handlinger fra kundens side
• kundens uretmæssige brug af nicolaisen IT’s rettigheder
• at kunden tages under konkursbehandling
• at kunden anmelder betalingsstandsning

11.2 Der gives 2 års reklamationsret på PC’ere og bærbare købt i IT-shoppen. På øvrige varer ydes 1 års reklamationsret eller mere jvf. producentens garanti (f.eks. batterier i bærbare). Reklamationsretten gælder fejl i materialer og/eller fabrikation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen. Reklamation skal ske senest 14 dage efter at en fejl eller mangel er opdaget. For erhvervsdrivende (B2B-salg) er der 1 års reklamationsret. Ved returnering skal der først rettes henvendelse til:

nicolaisen IT
Sundgade 34
6320 Egernsund
Tlf.: +45 3222 1182
E-mail: info@nicolaisen.dk

Der modtages ikke pakker sendt pr. efterkrav.

11.3 Du har som almindelig forbruger ved forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende (B2B). Fortrydelsesretten gælder kun for køb foretaget på IT-shoppen på www.nicolaisen.dk. For at udnytte fortrydelsesretten skal du senest 14 dage efter modtagelsen af varen give nicolaisen IT besked herom. Meddelelsen skal gives i en utvetydig erklæring på e-mail til info@nicolaisen.dk. Erklæringen skal vedlægges en kopi af købsfakturaen samt indeholde følgende tekst og oplysninger:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende vare(r):

– Angiv ordrenummer eller fakturanummer
– Angiv bestillingsdato og modtagelsesdato
– Angiv dit navn
– Angiv adresse

 

– Angiv bank, registreringsnummer og kontonummer

– Underskrift (kun hvis formularens indhold vedlægges på papir)
– Dato

Du kan ikke fortryde over telefonen og et eventuelt beløb betales retur via bankoverførsel når varen er besigtiget og testet.

Det anbefales, at varen sendes som pakkepost med omdeling og T&T nummer. På den måde er der mulighed for at spore pakken og verificere at den er leveret. Udgifterne til forsendelse ved brug af fortrydelsesretten betales af kunden.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Du hæfter dog kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord, du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende. Eksempler på en sådan brug der går ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, kan være:

  • Opstart og installation af computer
  • Opsætning og konfiguration af enheder i alarm-anlæg eller videoovervågnings-anlæg
  • Indsættelse af farvepatron i printer

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug, forbeholder nicolaisen IT sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb, der svarer til forringelsen af varens værdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af nicolaisen IT vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen.

Bemærk, at der ved levering af PC-systemer, 3D-print eller andre produkter der er sammensat eller produceret efter kundens ønske, ikke længere er fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor monteringen eller produktionen af udstyr eller 3D-print er påbegyndt hos nicolaisen IT.

Ved aktivering af en licens accepterer du samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder.

12. Specielt vedr. droneopgaver
12.1 nicolaisen IT beholder ophavsretten til billed- og videomateriale, med mindre andet er aftalt med kunden. Materialet benyttes kun i markedsførings øjemed via nicolaisen IT’s hjemmeside og tilhørende sociale medier, således at kommende kunder kan se hvad nicolaisen IT kan tilbyde i forbindelse med droneopgaver.

12.2 Da flyvning med droner er afhængige af vejret kan nicolaisen IT være nødsaget til at aflyse eller flytte en planlagt flyvning. Der flyves således kun i tørvejr og med vindstyrker under 10m/s. En flytning til ny dato aftales altid med kunden, og er altid uden omkostninger for kunden.

13. Værneting
13.1 Kunden erklærer sig bekendt med nicolaisen IT’s generelle salgs- og leveringsbetingelser. Handel hos nicolaisen IT kan således kun finde sted, såfremt du er indforstået med salgs- og leveringsbetingelserne. Enhver tvist vedrørende disse forretningsbetingelser skal afgøres endeligt ved de almindelige domstole.

14. Ændring af betingelser
14.1 nicolaisen IT’s forretningsbetingelser kan af nicolaisen IT ændres med et varsel på 30 dage.

Kontaktinformation

nicolaisen IT v/Brian Nicolaisen
Sundgade 34 · 6320 Egernsund

CVR-nr.: 37428051

T: +45 3222 1182
E: info@nicolaisen.dk

Betalingsoplysninger

Jyske Bank A/S
Reg.nr.: 7257
Kto.nr.: 1350239

Betal med bankoverførsel, VISA eller MasterCard

r

Generelle oplysninger

Alle priser er inkl. moms
Fri fragt fra kr. 500,-
Salgs- og leveringsbetingelser
Privatlivspolitik

Godkendt dronepilot

Copyright © 2024 nicolaisen IT | Din lokale IT-partner i Egernsund, Gråsten og omegn

Denne hjemmeside fungerer bedst hvis du accepterer brugen af cookies. Yderligere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk